PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) jums pateikiame informaciją, kaip Janulė ir partneriai, advokatų kontora arba bet kuris kontoros advokatas ar advokato padėjėjas (toliau – Kontora) tvarko asmens duomenis jums lankantis Kontoros internetinėje svetainėje http://www.janule.lt/, naudojantis Kontoros paslaugomis ar lankantis Kontoros interneto puslapių paskyrose.

Su Kontora galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:               + (370) 672 20500
El. paštas:       egle@janule.lt
Adresas:         Kęstučio g. 27-106, 44312 Kaunas, Lietuva

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Kas yra duomenų tvarkymas?

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikas

Kam galime perduoti?

Teisinių paslaugų suteikimas

Duomenys apie klientą ir (ar) trečiuosius asmenis (kliento šeimos narius, kliento kreditorius ir kitus  asmenis), kurie apima kliento ir (ar) trečiųjų asmenų: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, turimą turtą, susirašinėjimą ir kitus kartu su teisiniu pavedimu pateiktus ir (ar) Kontoros surinktus asmens duomenis

Siekimas įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekimas imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas; teisėtas interesas teikti teisines paslaugas; profesinių teisių ir pareigų visuma

Pavedimo vykdymui pateiktos dokumentų kopijos yra sunaikinamos per 30 dienų po pavedimo atlikimo. Kiti duomenys saugomi 10 metų po teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo pabaigos

Teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai ir kt. (išsamiau dalyje „Kam galime perduoti jūsų asmens duomenis“).

Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Kontoros klientų, jų atstovų, darbuotojų, galutinių naudos gavėjų, jų šeimos narių: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar klientas, jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys

Teisinės prievolės vykdymas

10 metų po teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo pabaigos

Lietuvos advokatūrai ir kitoms priežiūros institucijoms

Užklausų pateiktų interneto svetainėje, el. paštu, telefonu ar kitose platformose administravimas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate pateikdami užklausą

Teisėtas interesas teikti paslaugas

1 metus po užklausos pateikimo dienos ir laikotarpį iki kitų metų sausio 15 dienos

-

Paslaugų sutarčių, nesusijusių su teisinių paslaugų teikimu, su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys

Siekimas įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (su fiziniais asmenimis); teisėtas interesas vykdyti veiklą (su juridinių asmenų atstovais)

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Mokėjimo paslaugų teikėjams

 Atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymasis

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris

Teisinės prievolės vykdymas

10 metų po apskaitos dokumento įforminimo dienos, jei įstatymuose nenustatyta ilgesnių terminų

Buhalterines paslaugas teikiantiems asmenims ar įmonėms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms priežiūros institucijoms

Kandidatų atrankos vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kiti gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiami asmens duomenys

Teisėtas interesas atsirinkti tinkamus kandidatus

3 mėnesius po tai, kai sudaroma sutartis su atrinktu kandidatu

-

Kaip tvarkome asmens duomenis socialiniuose tinkluose ir kituose interneto puslapiuose?

Mes esame tam tikrų internetinių puslapių ir socialinių tinklų paskyrų valdytoju.

Šiuo metu turime šias paskyras interneto puslapiuose:

Atkreipiamas dėmesys, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate aukščiau minėtų interneto puslapių priemonėmis (įskaitant laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo interneto puslapio valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti asmens duomenis?

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu: (i) teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba (ii) užsienio šalies (valstybės) teisininkams partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertybinių popierių makleriams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su klientu, arba (iii) tretiesiems asmenims prieš kuriuos klientas yra atstovaujamas, arba (iv) kitiems Kontoros teisininkams ir (arba) personalui, arba (v) trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, jei pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime perduoti informaciją apie jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti jūsų įsiskolinimus mums).

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Kontora, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie jūsų teises, susijusias su Kontoros vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti ištaisyti bet kokius mūsų turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti riboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš jūsų gavome jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, jūsų prašymu perkelsime jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme jūsų asmens duomenis.

Apkreipiamas dėmesys, kad aukščiau nurodytos teisės gali būti apribotos BDAR 23 straipsnyje nustatytais atvejais.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite juos mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus jūsų skundą susisieksime su jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai jūsų netenkina arba manote, kad tvarkome jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. gruodžio 15 d.